Na predaj (doména, FB, klientská báza, ...). Ponuky na: predaj@monamour.sk

  • Garancia kvality a predaj výhradne originálneho sortimentu

Rozšírené vyhľadávanie

Obchodné podmienky

1. Základné údaje o predávajúcom/dodávateľovi.

Dodávateľ

SZ3, s.r.o.., Súmračná 5, Bratislava, IČO: 46 421 475, DIČ: 2023379644, zapísaná pod spisovou značkou 77312/B v registri súdu v Bratislave, 

Prevádzka
Prevádzková doba a adresa prevádzky a kontakt, je uvedená v sekcii kontakty.

 
2. Základné ustanovenia.

Všetky objednávky prijaté dodávateľom/predávajúcim sa považujú za záväzné. Kúpna zmluva, ktorou je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky predávajúcim, a to prostredníctvom e mailu alebo faxom.

3. Objednávka

Na základe kupujúcim riadne a správne vyplnenej objednávky zaslanej predávajúcemu, zašle predávajúci kupujúcemu prostredníctvom faxu alebo e mailu v lehote do 7 dní záväzné potvrdenie objednávky. Podmienkou platnosti takejto objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí v nej uvedených. Za záväzné sa považuje potvrdenie elektronické, prípadne e-mailové, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné).

Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia objednávky (napr. zmena adresa doručenia, telefónny kontakt, fakturačné údaje, atď....). Za podmienky dohodnuté v čase potvrdenia sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín dodania tovaru, ako aj spôsob platby ceny za dodaný tovar.

 

4. Platobné podmienky a spôsoby platby

 

V prípade, že sa objednávateľ/kupujúci bude mať záujem dodanie tovaru na dobierku, kúpna cena tovaru je splatná pri osobnom prevzatí tovaru kupujúcim.

Spôsoby platby:
a) dobierka – najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru priamo kuriérovi, poštovnému doručovateľovi alebo na pošte.

b) bankový prevod – po obdržaní Vašej objednávky Vám prostredníctvom emailu zašleme výzvu, ktorá bude obsahovať číslo účtu a variabilný symbol, a ktorá bude vystavená na celkovú kúpnu cenu za objednaný tovar, služby. Za tovar, alebo služby zaplatíte celkovú kúpnu cenu vopred na náš bankový účet vedený v Tatra banke, odporúčame v ten istý deň ako ste vykonali objednávku. Po obdržaní celkovej kúpnej ceny Vám bude dodaný tovar v rámci dodacích podmienok spolu s faktúrou vystavenou na Vami uhradenú kúpnu cenu.

c) platobné karty – po vytvorení objednávky ste presmerovaný na bezpečnostnú platobnú bránu banky, kde zadáte potrebné údaje. Pokiaľ je transakcia autorizovaná, platba prebehne okamžite a tovar odosielame najneskôr nasledovný pracovný deň, pokiaľ je na sklade.

 

5. Dodacie podmienky
 

Dodávky objednaného tovaru (parfémov) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne od 24 hodín do 14 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, v niektorých prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohode s kupujúcim.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje aj daňový doklad.

Rozvoz tovaru zabezpečujeme v rámci celej Slovenskej republiky. Dôležité je uviesť telefonický kontakt, aby ste termín prevzatia alebo adresu upresnili kuriérovi, ktorý sa s Vami pred doručením telefonicky skontaktuje. Pri odmietnutí prevzatia objednaného tovaru sa kupujúci/objednávateľ zaväzuje dodávateľovi/predávajúcemu zaplatiť náklady súvisiace s dodaním tovaru vo výške 10 € s DPH. Konkrétny spôsob dodania si zvolíte v sekcii Košík.

V prípade, ak bude z dôvodu dočasného vypredania tovaru očakávaná doba doručenia dlhšia ako 5 dní, budeme Vás o tejto skutočnosti informovať.

Pokiaľ objednávka obsahuje viac parfémov a nie sú všetky práve na sklade, objednávku vybavujeme po častiach, pričom okamžite posielame tovar, ktorý je na sklade a ostatný doobjednávame a zasielame neskôr.

 

6. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

 
Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný vybaviť záväznú objednávku, t.j. odoslať a dodať objednaný tovar na adresu kupujúceho v termíne uvedenom v dodacích podmienkach.

Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku alebo jej časť v prípade, že nie je schopný tovar dodať v požadovanom množstve. V takom prípade je povinný kupujúceho o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať na jeho e-mailovú adresu, resp. telefón.

Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný uviesť v objednávkovom formulári všetky položky označené predávajúcim ako povinné. Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu, ktorá mu bola oznámená.
Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených vadách. Pri reklamácii sa riadi reklamačným poriadkom predávajúceho. Kupujúci má právo odstúpiť od spotrebiteľskej zmluvy bez udania dôvodu do 3 dní od prevzatia tovaru. Pokiaľ sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar, bez známok používania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale bez porušenia pečate a ochrannej fólie poslať v uvedenej lehote späť (určujúci je dátum odoslania). Tovar musí byť odoslaný doporučene na adresu sídla predajcu, v pôvodnom obale, kompletný a nepoškodený. Tovar nemožno vrátiť na dobierku, akýkoľvek takto vrátený tovar nemôžeme akceptovať. Pri splnení týchto podmienok bude kupujúcemu vrátená finančná čiastka za vrátený tovar. Pri nesplnení niektorých z vyššie uvedených podmienok nebudeme schopní akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielateľa späť.

Cena
Všetky ceny uvedené na stránkach sú vrátane DPH. Sú konečné a nič navyše k nim nepripočítavame. Súčasťou dodávky je daňový doklad. Všetky ceny spolu s akčnými cenami platia do odvolania alebo vypredania zásob. Pokiaľ máte tovar objednaný, platí cena, za ktorú ste objednávali bez ohľadu na neskoršie zmeny cien. U výrobkov spravidla uvádzame aj obvyklú cenu, ktorá vychádza z odporúčaných maloobchodných cien výhradných distribútorov a za tieto ceny spravidla môžete zakúpiť výrobok v bežných parfumériách.

Vyhradzujeme si právo na zmenu cien. O prípadnej zmene bude kupujúci informovaný a kupujúci zaplatí cenu, ktorá je uvedená v potvrdení objednávky. Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby a to v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti. O tomto však bude kupujúci takisto okamžite informovaný.

  

7. Storno objednávky a odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

 

Storno objednávky – storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto konaním. Predávajúci si uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru “na objednávku”, ktoré bolo nevyhnutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Výška storno poplatku môže byť až 50% z celkovej ceny tovaru.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho

Kupujúci/objednávateľ, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti má v súlade s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru.

Postup v prípade odstúpenia od zmluvy

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ  kupujúcemu/objednávateľovi a kupujúci/objednávateľ dodávateľovi/predávajúcemu všetky vzájomne prijaté plnenia.

Odstúpiť môže kupujúci/objednávateľ tak, že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi/predávajúcemu, a to elektronicky na emailovú adresu info@monamour.sk alebo písomne na adresu  prevádzky dodávateľa/predávajúceho uvedenej v sekcii kontakty.

Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru.

V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom ako neporušenom stave a obale, je zákazník povinný nahradiť dodávateľovi hlavne náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.).
Dodávateľ je v prípade odstúpenia povinný zákazníkovi vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu, alebo jej časť.

 

 8. Zodpovednosť za vady tovaru, reklamácie a záruka.

 

Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

Kupujúci je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah zásielky okamžite, dodatočné reklamácie nemôžu byť a nebudú akceptované.

Záruka začína plynúť dňom prevzatia výrobku objednávateľom/kupujúcim. Na tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov rovnako ako v kamennom obchode. Predávajúci zodpovedá za všetky chyby výrobku, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Zodpovednosť predávajúceho sa nevzťahuje na chyby spôsobené nešetrným, neodborným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením. Reklamáciu je možné uplatniť poštou, alebo e-mailom.

 
9. Ochrana osobných dát

Rešpektujeme vaše súkromie a osobné údaje. Aby sme Vám však mohli ponúknuť komplexné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje. Tieto údaje chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie, osobné údaje, či údaje o Vašich nákupoch.

Používaním tohoto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou objednávateľa/kupujúceho, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s osobnými údajmi.

 
10. Platnosť
 
Obchodné podmienky platia od 1.1. 2006.

 

Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou záväznej objednávky.